Gebruiksvoorwaarden

Door gebruik te maken van deze website gaat u (hierna: de gebruiker) akkoord met de onderstaande gebruiksvoorwaarden en met het privacybeleid voor de internetpagina's (hierna: website) van Gossler, Gobert & Wolters Assekuranz – Makler GmbH & Co. KG (hierna GGW):

1. UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIES

JUISTHEID EN BETROUWBAARHEID VAN DE INFORMATIE EN FUNCTIES

De informatie op de website van GGW wordt doorlopend gecontroleerd en bijgewerkt. Ondanks alle zorgvuldigheid kan informatie veranderen. De informatie en de functies die GGW op deze website beschikbaar stelt, zijn niet bindend. GGW sluit hiervoor alle garanties en aansprakelijkheid uit. GGW aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor en garandeert geenszins de actualiteit, juistheid, volledigheid, kwaliteit of de continue toegang tot de ter beschikking gestelde informatie en functies.

WIJZIGINGEN VAN DE WEBSITE, GEEN TOEGANG

GGW behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor op enig moment en zonder kennisgeving de werking van de website te wijzigen, te onderbreken of tijdelijk of definitief stop te zetten, inclusief de informatie en de functies op de website die bij correct gebruik van de website toegankelijk zijn. GGW behoudt zich tevens het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving het gebruik van afzonderlijke functies of de toegang tot de website gedeeltelijk of volledig te beperken.

LINKS NAAR WEBSITES VAN ANDERE AANBIEDERS

Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard of garantie gegeven in verband met websites waarnaar via links wordt verwezen. GGW is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die via een dergelijke link kunnen worden benaderd. Derhalve neemt GGW bij dezen uitdrukkelijk afstand van alle inhoud van alle pagina's waarnaar wordt gelinkt op de gehele website, inclusief alle onderliggende pagina's, resp. maakt de inhoud daarvan niet tot haar eigen inhoud. GGW is niet verplicht de inhoud van websites van derden periodiek te controleren op eventuele onrechtmatigheden of strafbaarheid.

VIRUSSEN

GGW streeft ernaar de website van GGW vrij te houden van virussen. GGW garandeert echter niet dat de website vrij is van virussen. Voor de eigen veiligheid en om te voorkomen dat de website van GGW wordt besmet met virussen, dienen gebruikers te zorgen voor adequate veiligheidsmaatregelen en virusscanners alvorens informatie te downloaden.

BEPERKINGEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

Het gebruik van de website van GGW geschiedt op eigen risico. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor en draagt als enige het risico van verlies als gevolg van het downloaden, het openen of het gebruik van de website, inclusief de informatie en functies op de website. In dit verband zijn vorderingen uit hoofde van aansprakelijkheid jegens GGW met betrekking tot schade van materiële of ideële aard als gevolg van het gebruik of het niet-gebruik van de aangeboden informatie en functies resp. van het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie en functies in beginsel uitgesloten, tenzij aan de kant van GGW aantoonbaar sprake is van opzet of grove nalatigheid.

2. Afsluiten van de verzekering en klantenservice

Via de website kan productinformatie worden gedownload over de zonnepanelenverzekering.
GGW biedt via de website bovendien de mogelijkheid de zonnepanelenverzekering direct online af te sluiten.
De gebruiker ontvangt een indicatie van de premie nadat hij risicogegevens heeft ingevoerd. Nadat overige gegevens zijn ingevoerd, kan een individuele offerte worden aangevraagd. Zodra een offerte is aangevraagd, ontvangt de gebruiker een automatische e-mail met productinformatie en voorwaarden. Vervolgens kan de gebruiker direct online de verzekering afsluiten via de knop "Verzekering bestellen".
De tekst van de bestelling inclusief de Algemene Voorwaarden wordt niet bij GGW opgeslagen en kan na afronding van de onlinebetaling niet meer worden opgevraagd. De gebruiker kan echter zijn bestelgegevens printen nadat hij heeft gedrukt op de knop "Individuele offerte opvragen".
De voor het afsluiten van de overeenkomst verstrekte gegevens kunnen worden beheerd in het klantgedeelte. Hier zijn ook alle documenten beschikbaar die opnieuw kunnen worden gedownload. Bovendien kan in het klantgedeelte online schade worden gemeld.

3. RECHTEN OP INHOUD

De gebruiker erkent dat de website van GGW auteursrechtelijk, merkenrechtelijk en ook via overige rechten beschermd is. De gebruiker verkrijgt slechts het recht van beperkt gebruik van deze website in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden.

AUTEURSRECHT (COPYRIGHT)

De inhoud en de structuur van de website van GGW zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten zijn voorbehouden. Het is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GGW informatie of gegevens, met name het gebruik van tekst, tekstdelen of beeldmateriaal - inclusief uittreksels - te reproduceren.
Het is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GGW de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk voor welk doel dan ook door middel van een frameset ("framing") te delen, te publiceren of te gebruiken.

MERKENRECHTEN, DOMEINNAAMRECHTEN

GGW is eigenaar van de merken (beeld- en/of woordmerken) op https://pv-versicherung.ggw.de/nl/ en van de domeinnaam. Het is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de GGW-groep deze merken en deze domeinnaam te gebruiken.

PLAATSEN VAN LINKS OP https://pv-versicherung.ggw.de/nl/

Een link op de website van GGW mag alleen worden geplaatst indien deze naar de homepage https://pv-versicherung.ggw.de/nl/ verwijst (geen deeplinks) en indien hierdoor geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van GGW of de overige ondernemingen van de GGW-groep.

4. GEDRAG VAN DE GEBRUIKER

De gebruiker verplicht zich in verband met deze website geen gebruik te maken van mechanismen, software of overige routines die het functioneren van deze website kunnen verstoren, en zich te onthouden van onrechtmatige acties die de infrastructuur van de website overmatig kunnen belasten.

5. VARIA

TOEPASSINGSGEBIED

Deze gebruiksvoorwaarden gelden ten gunste van GGW en ten gunste van de overige ondernemingen van de GGW-groep. Zij zijn tevens van toepassing op hun rechtsopvolgers.

WIJZIGINGEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN

GGW behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen of aan te vullen. Door het voortgezette gebruik van de website gaat de gebruiker akkoord met de gewijzigde versie van deze gebruiksvoorwaarden. De gebruiker dient derhalve bij het begin van elk bezoek aan de website deze gebruiksvoorwaarden te openen en te lezen zodat hij op de hoogte is van eventuele wijzigingen of aanvullingen.

6. RECHTSGELDIGHEID VAN DEZE UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid maakt deel uit van de website van GGW, vanaf welke naar deze pagina is verwezen. Voor zover delen van deze tekst of afzonderlijke formuleringen niet, niet meer of niet volledig in overeenstemming zijn met het toepasselijke recht, laat dit inhoud en de geldigheid van de overige delen van het document onverlet.