PV Comfort-PLUS Verzekeringsgegevens

Uw zonnepanelenverzekering in één oogopslag

Hier vindt u nadere informatie over de onderdelen van PV Comfort PLUS.

Onderdelen van de Verzekering


Elektronicaverzekering

Deze allriskverzekering dekt alle niet-voorzienbare schade of vernieling voor zover deze niet uitdrukkelijk van dekking zijn uitgesloten. De elektronicaverzekering vergoedt de kosten van herstel en heraanschaf bij schade als gevolg van bijv.:

 • brand, blikseminslag en explosie
 • hagel, storm, vorst of ijs
 • water, vocht of overstroming
 • kortsluiting, stroompieken, spanningspieken of inductie
 • verlies als gevolg van diefstal (met of zonder braak), roof of plundering
 • opzet van derden (sabotage en vandalisme)
 • dierenbeten (bijv. van marters)
 • bedieningsfouten, onhandigheid
 • constructie-, materiaal- of uitvoeringsfouten
 • maatschappelijke onrust, plundering, staking, uitsluiting

Naast de hiervoor genoemde kosten van herstel en heraanschaf zijn de volgende kostenposten (maximaal verzekerd tot) tot EUR 100.000 premier risque meeverzekerd:

 • kosten van ontsmetting van indirect door de schade getroffen zaken
 • opruim-, ontsmettings- en verwijderingskosten
 • kosten van grondontsmetting en -verwijdering
 • overige schadegerelateerde kosten
 • reddingskosten
 • kosten van het toegankelijk maken van de schadelocatie
 • kosten om schade te voorkomen of te beperken

Bovendien zijn ook demontage- en hermontagekosten naar aanleiding van schade aan gebouwen en schadegerelateerde werkzaamheden aan daken en gevels meeverzekerd tot maximaal EUR 25.000.

Uitgesloten van de dekking is schade

 • als gevolg van opzet van de verzekeringnemer of diens vertegenwoordigers
 • als gevolg van oorlogshandelingen van welke aard dan ook
 • als gevolg van kernenergie, nucleaire straling of radioactieve stoffen
 • als gevolg van normale of bedrijfsspecifieke voortijdige slijtage of ouderdom
 • als gevolg van gebreken die ten tijde van het aangaan van de verzekering reeds aanwezig waren en die de verzekeringnemer of zijn vertegenwoordigers bekend waren
 • als gevolg van het gebruik van een zaak, waarvan de verzekeringnemer of zijn vertegenwoordigers moeten hebben geweten dat deze reparatie behoefde
 • voor zover een derde als leverancier (fabrikant of dealer), aannemer of uit hoofde van een reparatieopdracht hiervoor aansprakelijk is.

VERZEKERING TEGEN MISGELOPEN OPBRENGST

Indien de werking van het zonnepaneleninstallatie van de verzekeringnemer wordt onderbroken als gevolg van een verzekerde materiële schade, vergoedt de verzekeraar de hieruit voortvloeiende financiële verliezen.

Verzekerd zijn:

 • Gederfde opbrengsten uit teruglevering
 • Bijkomende kosten van afname van energie van derden bij eigen verbruik
 • Kosten van schadebeperking

VERZEKERING TEGEN LAGERE OPBRENGST

Met een verzekering tegen lagere opbrengst zijn niet-behaalde opbrengsten van het zonnepaneleninstallatie in het verzekeringsjaar verzekerd indien de opbrengst van het systeem meer dan 10% lager is dan de verwachte jaarlijkse energieopbrengst.

Bereken nu uw verzekeringspremie